Algemene voorwaarden van DreamDivision

 

Quote about common sense

Inhoud

Algemene Bepalingen

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen vanaf augustus 2008.

Artikel 1 - Definities

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 - Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van DreamDivision zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van de te creëren website of te leveren diensten. DreamDivision behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Artikel 3 - Bestellingen

Het bezorgen aan een opdrachtnemer van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een voorstel of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze opdrachtnemer de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 - Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.

Artikel 5 - Leveringstermijnen

DreamDivision tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter indicatief. Indien er vertraging wordt opgelopen, kan de opdrachtgever slechts het initiatief nemen om de gegeven opdracht te beëindigen, ten vroegste 20 werkdagen nadat DreamDivision door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever gevraagd wordt actie te ondernemen zodat de opgelopen achterstand in de mate van het mogelijke ingehaald wordt.

Domeinnamen en hosting accounts worden, na ontvangst van betaling op rekening van DreamDivision, binnen een redelijke termijn geregistreerd en/of geconfigureerd.

Artikel 6 - Opdracht van raadgeving

DreamDivision licht de opdrachtgever in over de wettelijke en administratieve formaliteiten die hij moet vervullen om de website op te starten en om de website te beveiligen, in het bijzonder de beveiliging van de intellectuele eigendom. Deze inlichtingen beperken zich tot de website op zich, zonder enige verwijzing naar inhoud. Deze inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien gevraagd, verklaart de opdrachtgever dat de informatie die hij op de website wenst te zetten niet in strijd is met de wettelijke voorschriften en de rechten van derden niet aantast.

Artikel 7 - Domeinnamen

DreamDivision kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een door de opdrachtgever aangevraagde domeinnaam na aanvraag door een derde partij werd geregistreerd.

Bij aanvraag tot registratie van een domeinnaam gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden zoals die voor elke TLD door de verantwoordelijke organisator werden opgesteld (vb: DNS.be voor .be domeinnamen). De opdrachtgever heeft kennis genomen van en aanvaardt deze voorwaarden en verklaart dat DreamDivision hem voldoende heeft geïnformeerd over deze voorwaarden.

De opdrachtgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen voor de opdrachtgever, het registreren van domeinnamen op verzoek van de opdrachtgever indien deze een inbreuk zouden zijn op eventuele rechten van derden, enz …
De opdrachtgever zal DreamDivision steeds vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 8 - Hosting van websites, overige diensten en faciliteiten

Op geen enkele manier mogen de door DreamDivision aangeboden diensten of faciliteiten worden gebruikt voor het plegen van inbreuken, het veroorzaken van hinder en/of schade ten opzichte van DreamDivision of derden. Evenmin mogen de activiteiten van de opdrachtgever hiertoe aanleiding geven.

De opdrachtgever dient steeds te verzekeren dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door DreamDivision of haar technische partners. Op eerste verzoek van DreamDivision zal de klant DreamDivision hiervoor vrijwaren (inclusief advocatenkosten) en op eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen DreamDivision die hiermee verband houdt.

Op de door DreamDivision aangeboden diensten of faciliteiten zijn ondermeer maar niet beperkt tot deze opsomming verboden: het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software, pornografisch materiaal, inhoud met een racistisch karakter, sites welke zaken aanbieden die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen de diensten of faciliteiten van DreamDivision worden gebruikt om activiteiten uit te oefenen welke inbreuken plegen op beschermde werken en/of welke strafbaar zijn volgens de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Spamming is op alle door DreamDivision ter beschikking gestelde apparatuur en systemen strikt verboden en lijdt tot onmiddellijke afsluiting.

De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van DreamDivision alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van DreamDivision te claimen.

Artikel 9 - Software

Standaard software is « off the shelf » software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. DreamDivision blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. DreamDivision is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten – standaard software

De opdrachtgever kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van DreamDivision, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. DreamDivision verzekert de opdrachtgever dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten– specifieke software

De in deze overeenkomst bepaalde prijs weerspiegelt een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om gebruik te maken van de specifieke software conform het doel van deze software. Deze licentie heeft geen territoriale beperkingen, noch beperkingen qua tijd. De eigendom van de broncode blijft ten allen tijde eigendom van DreamDivision ; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, behalve in geval van onderhoud of aanpassing van de site. Veranderingen aan de oorspronkelijke software zijn onderworpen aan de voorschriften over specifieke software. Hierdoor kan echter nooit enige afwijking van de voorschriften over de rechten op de oorspronkelijke software uit volgen. De opdrachtgever oefent de intellectuele rechten op de aanpassingen uit terwijl hij de rechten van DreamDivision of van een derde op de standaardsoftware respecteert.

Artikel 12 - Auteursrecht - Vermogensrecht - Overdracht

Wanneer een opdrachtnemer onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt DreamDivision de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt DreamDivision -ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitcontract afgesloten werd, heeft DreamDivision het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 13 - Auteursrecht & Recht tot reproductie - Namaak

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart DreamDivision bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever DreamDivision specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. DreamDivision is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 14 - Vermelding van de naam van DreamDivision

De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van DreamDivision op een geschikte plaats op de website, samen met een hyperlink naar de website van DreamDivision. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. DreamDivision mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door DreamDivision lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

Artikel 15 - Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 16 - Opzegging

Indien de opdrachtgever er voor kiest dat DreamDivision ook belast wordt met de hosting van de site en/of de up-date en het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Bij opzegging door om het even welke partij kan de opdrachtgever de website bij een derde laten hosten. De opdrachtgever kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website.

Artikel 17 - Periodieke opdrachten - Opzeg

De opdrachtgever kan DreamDivision het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever DreamDivision vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

Opzeggingstermijn :

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 EUR
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 EUR
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000 EUR of meer.

Artikel 18 - Opschorting of annulering van de opdracht

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekende bedrag zal bestaan uit de kosten die door DreamDivision gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 750 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.

Artikel 19 - Betaling

Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling. Na het indienen van het analyseverslag, maakt de producent een eerste factuur op. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp, volgt een tweede factuur. Na ondertekening van het proces-verbaal van aanvaarding, volgt een derde factuur. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt een vierde factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, als gevolg van bijkomende wensen en/of bestellingen van de klant. Elke factuur, uitgesteld in het kader van de huidige overeenkomst, is betaalbaar binnen de dertig dagen na ontvangst. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. DreamDivision mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt. Als de opdrachtgever de betalingen niet uitvoert ten laatste 10 dagen na de opschorting van uitvoering of indien de opdrachtgever verdere uitwerking van de opdracht annuleert, zal de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden.

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 20 - Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van DreamDivision. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%. Deze interestvoet zal in geen enkel geval lager mogen zijn dan 12% per jaar. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien heeft DreamDivision dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor DreamDivision uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. DreamDivision heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 21 - Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen DreamDivision en de opdrachtgever bewaard wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 22 - Inhoud van de website

De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om on-line te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn: gedragscode, bescherming van het privéleven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van DreamDivision gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt DreamDivision tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt DreamDivision voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 23 - Off-line zetten van de website

DreamDivision kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval DreamDivision hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 24 - Recht van opzeg

De opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder schadevergoeding het contract opzeggen indien hij het blijvend oneens is met DreamDivision die zijn contractueel recht tot het off-line zetten van een deel van de website of van de gehele website uitoefent. Als voorwaarde geldt dat de opdrachtgever zijn website met dezelfde informatie onmiddellijk bij een andere provider onderbrengt, die wel akkoord gaat om deze website on-line te zetten.

Artikel 25 - Verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 26 - Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van DreamDivision zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van DreamDivision, zijn personeel of onderaannemers. DreamDivision is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit:

  • elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers
  • elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens
  • het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden

DreamDivision is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van DreamDivision is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 27 - Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door DreamDivision verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen DreamDivision van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij DreamDivision als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 28 - Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt geregeld door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van DreamDivision gevestigd is behoren.

 

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van promoties, handige tips en nieuwe diensten.

Vul hier uw gegevens in om onze volgende nieuwsbrief te ontvangen.